POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’eina d’ordenació urbanística que ha de permetre determinar les línies bàsiques de creixement i desenvolupament del municipi per als propers anys.

Implica una reflexió sobre el model de territori actual i futur, i en especial sobre algunes qüestions clau com el model de municipi, les activitats econòmiques, l’habitatge, els equipaments, el paisatge i l’entorn natural i la mobilitat i la vialitat, entre d’altres.

Súria disposa, actualment, d’unes Normes Subsidiàries de Planejament com a eina d’ordenació. No obstant, les darreres modificacions legislatives i l’evolució del municipi fan que aquestes normes esdevinguin insuficients, i sigui necessari disposar d’una eina més actualitzada. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha iniciat el procés d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Súria.

Correspon a un POUM:

  • Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
  • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  • Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  • Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.
  • Programar en temps i costos les actuacions més importants.

El POUM està regulat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (article 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació d’aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-01-2023 18:02