POUM

QUÈ ÉS EL POUM?

És l’instrument d’ordenació integral del territori. El POUM expressa i planifica els reptes del desenvolupament municipal que es vol portar a terme, a partir d’un procés participatiu.

El POUM vol respondre les següents preguntes:

 • Quin municipi volem?
 • Quin tipus de desenvolupament urbanístic volem?
 • Quins espais naturals volem preservar al municipi?
 • Quins equipaments necessitem?
 • Com millorar la mobilitat de vehicles i vianants?

OBJECTIUS DEL POUM

 • Abordar el planejament general del municipi, prenent en consideració el context supramunicipal del Pla de Bages en termes de mobilitat, serveis i infraestructures. Els espais agrícoles, forestals i fluvials són considerats com a components bàsics en la configuració dels espais lliures del municipi.
 • Preservar i endreçar de forma activa el conjunt d’espais lliures del municipi (espais forestals, agrícoles i xarxa fluvial). S’hi reconeix el valor productiu, paisatgístic i integrador de bona part dels espais d’interès natural, facilitant el seu accés i ajustant-hi usos compatibles.
 • Adequar el ritme de desenvolupament urbà del municipi a les estimacions previstes en l’horitzó de vigència del POUM, prioritzant la rehabilitació i compleció de les trames urbanes actuals.

         

 • Garantir les reserves de sòl necessàries per a una oferta adient i proporcional de noves dotacions d’habitatge públic, equipaments comunitaris i espais lliures.
 • Fomentar un model de mobilitat més racional, repensant la xarxa viària bàsica, aparcaments, accessos i zones industrials, garantint espais suficients per a vianants i bicicletes.
 • Garantir la reserva de nou sòl per a activitats econòmiques i industrials, a fi i efecte de poder disposar de parcel·les i naus per a la implantació de noves empreses de dimensió mitjana i gran.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL POUM

 • Preservar i endreçar de forma activa el conjunt d’espais lliures del municipi (espais forestals, agrícoles i xarxa fluvial).
 • Reforçar la protecció i regular l’ús dels elements naturals d’alt valor connector (espais fluvials del riu Cardener, Pla de Reguant i Pla de les Hortes).
 • Protegir i regular l’ús dels espais lliures en l’entorn més immediat al sòl urbà, el riu Cardener i la riera del Tordell.
 • Ordenar la vialitat interna del municipi entre els nuclis que el conformen i la vialitat general, garantint espais suficients per a l’aparcament.
 • Garantir una xarxa continuada d’itineraris i camins rurals per tal de millorar la connexió entre el sòl urbà i el no urbanitzable.
 • Concretar un model de creixement basat en l’aprofitament dels teixits residencials existents, la rehabilitació, la renovació urbana i la creació d’espais públics de qualitat.
 • Contenir el creixement en els sectors i sòls no desenvolupats que estiguin més desvinculats i allunyats del nucli urbà.
 • Garantir les reserves de sòl per a habitatges de protecció oficial i dotacionals.
 • Desenvolupar una xarxa completa i continuada de reserves d’equipament i zones verdes a tots els nuclis i barris del municipi.
 • Reforçar i difondre els valors arquitectònics, turístics i patrimonials del municipi.
 • Garantir la reserva de nou sòl per a activitats econòmiques i industrials.

FASES D’ELABORACIÓ DEL POUM

1. INICI DELS TREBALLS

 • Acord del Ple Municipal per a l’inici de la revisió de les Normes Subsidiàries com a planejament vigent a Súria.

2. REFOSA DE L’AVANÇ DEL POUM I PERÍODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

 • Aprovació de l’avanç del POUM per part del Ple Municipal.
 • S’hi estableixen els objectius i criteris generals d’ordenació territorial, model de municipi i desenvolupament sostenible. També s’inicia el tràmit ambiental del POUM.
 • Exposició pública de l’avanç del POUM, després de la seva aprovació.

3. APROVACIÓ INICIAL I INFORMACIÓ PÚBLICA

 • Aprovació inicial del POUM per part del Ple Municipal.
 • S’hi defineixen els criteris d’ordenació detallada com a resultat dels suggeriments de la ciutadania i dels informes rebuts per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (CTUCC) i de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
 • Període d’informació pública del POUM, després de la seva aprovació inicial.

4. APROVACIÓ PROVISIONAL

 • Aprovació provisional del POUM per part del Ple Municipal.
 • S’hi incorporen les modificacions pertinents, derivades de les al·legacions presentades per la ciutadania en el període d’informació pública i del contingut dels informes dels organismes sectorials.
 • El POUM es tramet a la CTUCC per tal que emeti l’acord per a la seva aprovació definitiva.

5. APROVACIÓ DEFINITIVA I TEXT REFÓS

 • Recepció de l’acord per a l’aprovació definitiva i redacció del text refós, amb la incorporació de les modificacions que s’hagin pogut derivat de l’esmentat acord, si s’escau.
 • Reemissió del POUM a la CTUCC.
 • Aprovació definitiva del POUM per part de la CTUCC i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • ACCIONS PRELIMINARS REALITZADES
  • Estudi de les conclusions emeses en el procés de participació ciutadana de l’anterior avanç de POUM, aprovat l’any 2015.
 • FASE D’AVANÇ
  • Aprovació del programa de participació ciutadana.
  • Campanya de difusió i comunicació del procés i canals de participació en el POUM.
  • Jornada de participació ciutadana per presentar els objectius, criteris i fases de tramitació, i obertura d’un debat per rebre idees i aportacions per part de la ciutadania.
  • Canal web participatiu per tal que la ciutadania hi pugui aportar suggeriments.
  • Espai obert a la ciutadania, amb assistència de tècnics municipals per atendre consultes i opinions dels veïns.
  • Obertura d’un primer període d’exposició pública per a la presentació de suggeriments i aportacions, un cop s’hagi aprovat l’avanç del POUM.
  • Jornada de presentació pública de l’avanç del POUM.
 • FASE D’APROVACIÓ INICIAL
  • Jornada de presentació pública sobre l’abast, estratègies i propostes d’ordenació detallades del POUM.
  • Canal web participatiu per tal que la ciutadania hi pugui aportar suggeriments.
  • Espai obert a la ciutadania, amb assistència de tècnics municipals per atendre consultes i opinions dels veïns.
  • Obertura d’un segon període d’exposició pública per a la presentació de suggeriments i aportacions, un cop s’hagi aprovat el POUM.
  • Jornada de presentació pública de l’aprovació inicial del POUM.
 • FASE D’APROVACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA
  • Informació a la ciutadania sobre l’estat de tramitació del POUM i els seus continguts.

 

Font: tríptic informatiu sobre l'avanç del POUM de Súria. Juliol de 2022.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-07-2022 17:58