Protecció de dades

L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d’informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etcètera) pot demanar dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar les sol·licituds presentades.

El tractament de les dades es porta a terme per al compliment d’obligacions legals, de funcions realitzades per interès públic o per l’exercici dels poders públics que li són atorgats.

Amb caràcter general, no es comunicaran dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Les activitats de tractament de dades que realitza l’Ajuntament seran accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT). L'enllaç per accedir al RAT és el següent: https://suria.eadministracio.cat/transparency/4fdea302-efca-4686-a6ac-a98d63f8e00e/.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual hagin estat recollides i per determinar possibles responsabilitats que se’n puguin derivar. Aquest termini de conservació de dades també ha de tenir en compte els períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

El responsable dels tractaments de dades realitzats és l’Ajuntament de Súria, amb seu al carrer Ernest Solvay, número 13, 08260-Súria. Telèfon: 93.868.28.00. Fax: 93.868.29.31. Web: http://www.suria.cat.

En els casos en què la finalitat del tractament requereixi el consentiment dels ciutadans afectats, caldrà formalitzar aquest consentiment per mitjà d’una clara acció afirmativa. A l’esmentat registre d’activitats de tractament es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats que l’Ajuntament dugui a terme en aquest àmbit.

Qualsevol persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat. Rebre informació de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d’accés. Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació. Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l’oblit). Suprimir les dades personals.
 • Dret d’oposició. Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament. Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Per exercir aquests drets cal complimentar una instància a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (enllaç: https://suria.eadministracio.cat), o bé fer-ho presencialment o per correu a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), acreditant la identitat de la persona interessada. En el cas dels drets de rectificació, supressió o oposició, i per tal d’evitar canvis no desitjats que puguin posar en perill algun altre dret de la mateixa persona, cal indicar clarament la dada afectada.

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.
L’Ajuntament pot denegar, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

La persona delegada de protecció de dades (DPD) té la missió de garantir el compliment de la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament. Per aquest motiu s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

És una figura regulada en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

L’article 39 de l’RGPD i l’article 34 de la LOPD recullen les funcions del delegat de protecció de dades, que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd.ajsuria@diba.cat
 • Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD ENS LOCALS. Diputació de Barcelona (Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta). Passeig de la Vall d’Hebron, número 171. 08035-Barcelona.
 • Telèfon: 93.472.65.00.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-04-2021 12:40