El Ple Municipal aprova l'avanç del POUM de Súria sense cap vot en contra

Última revisió 01-08-2022 17:14
01/08/2022

El Ple Municipal va aprovar dijous 28 de juliol l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Súria i el seu document inicial estratègic per 12 vots a favor (PSC, GIIS, ERC, aiS i JxS) i 1 abstenció (regidor no adscrit). L’aprovació va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del Ple.

A partir del proper 1 de setembre s’iniciarà un període d’informació pública de l’avanç del POUM durant un termini de quaranta-cinc dies, amb l’objectiu que s’hi puguin formular suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament.

L’aprovació del document d’avanç és una nova etapa de la tramitació administrativa per a l’elaboració del POUM com a instrument d’ordenació integral del territori.

El POUM expressa i planifica els reptes del desenvolupament municipal, definint el tipus de desenvolupament urbanístic, la preservació d’espais naturals, les àrees d’equipaments, etcètera.

A finals de juny, el Ple Municipal va aprovar un dictamen de convalidació i ampliació de les accions de participació ciutadana sobre l’elaboració del POUM. En les darreres setmanes s’hi han portat a terme sessions informatives i un període de consultes per a totes les persones interessades. També han estat publicats un tríptic informatiu i altres documents, accessibles a través del web www.suria.cat/poum.

El Ple Municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovació per 9 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 4 abstencions (ERC i regidor no adscrit) del compte general corresponent a l’exercici de 2021.
  • Aprovació per unanimitat d’un dictamen sobre modificació de les bases d’execució del Pressupost Municipal. Prèviament, se’n va aprovar per unanimitat una esmena presentada pel grup municipal de l’aiS.
  • Aprovació per unanimitat d’un dictamen sobre modificació de l’ordenança fiscal número 25.
  • Aprovació per 10 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 2 abstencions (aiS) d’un dictamen sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2022.
  • Aprovació per unanimitat d’un dictamen sobre l’ordenança reguladora del mercat d’intercanvi i de segona mà Suriatrastos.
  • Aprovació per 6 vots a favor (ERC, aiS i JxS), 4 vots en contra (PSC) i 3 abstencions (GIIS i regidor no adscrit) d’una moció del grup municipal d’ERC sobre l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació.
  • Aprovació per 7 vots a favor (ERC, aiS, JxS i regidor no adscrit) i 6 vots en contra (PSC i GIIS) d’una moció del grup municipal d’ERC sobre la recuperació de competències delegades del Ple a la Junta de Govern Local.
  • Aprovació per 7 vots a favor (ERC, aiS, JxS i regidor no adscrit) i 6 vots en contra (PSC i GIIS) de la urgència d’una proposta de resolució sobre el dret a l’assistència dels regidors i regidores a reunions i comissions informatives, presentada com a assumpte sobrevingut pels grups municipals d’ERC, aiS, JxS i pel regidor no adscrit. Posteriorment, la proposta va ser retirada.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.