Àrea d'Urbanisme

COMPETÈNCIES

Les competències de l'àrea d'Urbanisme són les següents:

 • Planejament general i derivat, gestió i disciplina urbanístiques.
 • Control i protecció del sòl no urbanitzable.
 • Ordenances sobre urbanisme i edificació.
 • Llicències urbanístiques.
 • Llicències d'instal·lació i ús de grues-torre desmuntables per obres i instal·lacions.
 • Intervenció administrativa en matèria de primera ocupació d'obres i instal·lacions.
 • Actuacions comunicades en règim d'urbanisme.
 • Llicències d'obres a la via pública i ocupacions necessàries per a l'execució de les obres autoritzades amb la llicència.
 • Estudis, avantprojectes, projectes tècnics i execució d'obres públiques de construcció, instal·lacions i urbanització.
 • Construcció d'infraestructures i vialitat.
 • Expedients de protecció de la legalitat urbanística.
 • Expedients sancionadors en matèria urbanística i/o d'ocupacions de la via pública, derivades d'obres.
 • Protecció i catalogació del patrimoni arquitectònic.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-09-2023 18:11