Secretaria

La Secretaria és una de les funcions públiques imprescindibles en totes les corporacions locals, amb competències de fe pública i assessorament legal.

D'acord amb el vigent decret sobre el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local, les seves competències són les següents:

 • Preparació de les qüestions que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de les sessions del Ple Municipal, la Comissió de Govern decisòria i qualsevol altre òrgan col·legiat de la corporació municipal, així com l'assistència a aquestes reunions.
 • Custòdia de la documentació íntegra dels expedients inclosos en l'ordre del dia, posant-los a disposició dels membres de l'òrgan col·legiat corresponent que vulguin examinar-los.
 • Aixecar acta de les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació municipal.
 • Transcriure les disposicions corresponents en el Llibre de Resolucions de la Presidència.
 • Certificar tots els actes o resolucions de la Presidència i els acords del òrgans col·legiats decisoris, així com dels antecedents, llibres i documents.
 • Remetre a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma un extracte dels actes i acords dels actes decisoris de la corporació, ja siguin col·legiats o unipersonals.
 • Anotar en els expedients, amb signatura, les resolucions i acords que pertoquin.
 • Autoritzar les actes de totes les licitacions, contractes i documents administratius, amb les garanties i responsabilitats que pertoquin.
 • Disposar que en el tauló d'anuncis siguin fixats aquells que siguin preceptius.
 • Posar al dia i custodiar el Registre d'Interessos dels membres de la corporació, i l'Inventari de Béns.
 • Emissió d'informe previs quan ho demani el President de la corporació o una tercera part de regidors.
 • Emissió d'informes previs en els temes que requereixin una majoria especial per a la seva aprovació, o sempre que hi hagi un precepte legal que ho estableixi.
 • Informar sobre els aspectes legals de les qüestions que siguin tractades en les sessions dels òrgans col·legiats en les quals participi.
 • Acompanyar el President o els membres de la corporació en actes de signatura d'escriptures.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-04-2021 19:24