Regidories

ALCALDE

ALBERT COBERÓ I AYMERICH

Competències

 • Matèries que no hagin estat expressament delegades als regidors i les regidores, o a la Junta de Govern Local.
 • Direcció de personal.
 • Relacions institucionals..
 • Protocol.
 • Relació amb les entitats.
 • Participació.
 • Transició energètica, que entre d'altres comprèn:
  • Desenvolupament de l'Agenda 21 (mesures d'estalvi energètic i energies renovables).
  • Desenvolupament i seguiment del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES).
 • Promoció i gestió de l'habitatge.
 • Comunicació:
  • Educació tecnològica, web municipal, xarxes socials.
  • Gestió de Ràdio Súria i butlletí municipal La Torre.
 • Promoció econòmica i desenvolupament local.
 • Transport públic.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA DE VIA PÚBLICA, SEGURETAT CIUTADANA I SANITAT

OLGA TENA I MARTÍN

Competències

 • Via Pública.
  • Brigada Municipal d'Obres i Serveis.
  • Manteniment de la via pública i de la jardineria.
  • Manteniment dels edificis i dels espais públics municipals.
  • Manteniment dels equipaments esportius.
  • Mobiliari urbà i enllumenat públic.
  • Suport a les festes.
  • Cementiri i serveis funeraris.
  • Prevenció i extinció d'incendis:
   • Gestió del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals.
   • Polítiques municipals de prevenció d'incendis.
  • Relacions amb l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
 • Seguretat Ciutadana.
  • Gestió del servei de la Policia Local.
  • Política municipal en matèria de Protecció Civil.
  • Pla estratègic de la Policia Local.
  • Gestió de procediments i control de qualitat de l'àrea.
  • Relacions i coordinació amb les forces i cossos de seguretat.
  • Ordenació del trànsit rodat i seguretat viària.
  • Educació vial a les escoles.
  • Mobilitat i senyalització de vies públiques.
  • Construcció, manteniment i gestió d'equipaments i instal·lacions de l'àrea.
  • Llicències d'ocupació de via pública.
  • Potestat sancionadora per infraccions en matèria de trànsit i de les ordenances municipals.
 • Sanitat.
  • Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut.
  • Gestió de l'assistència primària.
  • Control de la higiene pública.
  • Control sanitari de les aigües de consum públiques.
  • Polítiques en matèria de consum públic.
  • Campanyes i actuacions en matèria de salut escolar.
  • Relacions institucionals en l'àmbit sanitari.
  • Política municipal en programes de zoonosi.
  • Ordenances en matèria de sanitat d'àmbit municipal.
  • Alternatives saludables.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDOR D'URBANISME, ECONOMIA I HISENDA

MIQUEL ÀNGEL MONTAÑÁ I MERINO

Competències

 • Urbanisme.
  • Planejament general i derivat, gestió i disciplina urbanístiques.
  • Control i protecció del sòl no urbanitzable.
  • Ordenances sobre urbanisme i edificació.
  • Llicències urbanístiques.
  • Llicències d'instal·lació i ús de grues-torre desmuntables per obres i instal·lacions.
  • Intervenció administrativa en matèria de primera ocupació d'obres i instal·lacions.
  • Actuacions comunicades en règim d'urbanisme.
  • Llicències d'obres a la via pública i ocupacions necessàries per a l'execució de les obres autoritzades amb la llicència.
  • Estudis, avantprojectes, projectes tècnics i execució d'obres públiques de construcció, instal·lacions i urbanització.
  • Construcció d'infraestructures i vialitat.
  • Expedients de protecció de la legalitat urbanística.
  • Expedients sancionadors en matèria urbanística i/o d'ocupacions de la via pública, derivades d'obres.
  • Protecció i catalogació del patrimoni arquitectònic.
 • Economia i Hisenda.
  • Política pressupostària.
  • Execució del pressupost.
  • Política financera.
  • Polítiques d'ordenació i gestió fiscal i tributària.
  • Gestió dels padrons fiscals.
  • Compres i subministraments.
  • Inventari municipal.
  • Administració del patrimoni municipal.
  • Ordenances fiscals i ordenança general de preus públics.
  • Planificació econòmica.
  • Relacions amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
  • Gestió de les compres.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDOR DE CULTURA I TURISME

ALBERT FÀBREGA I ENFEDAQUE

Competències

 • Cultura.
  • Foment, planificació, promoció, participació i coordinació d'activitats culturals (art, literatura, teatre, música, sardana, etcètera).
  • Relacions amb les entitats culturals.
  • Construcció, manteniment i gestió dels equipaments culturals, entre d'altres la Biblioteca Pública, l'Arxiu Municipal i espais dels col·legis públics destinats a activitats culturals.
  • Política municipal en matèria de tradicions populars.
  • Impuls de la normalització lingüística.
  • Gestió i potenciació de l'Arxiu Municipal.
  • Propostes d'autorització d'ús de les instal·lacions municipals per a actes de caràcter no esportiu.
  • Planificació i control de la concessió de subvencions de caire cultural.
  • Edicions.
  • Calendari d'activitats.
 • Turisme.
  • Polítiques municipals en matèria de turisme.
  • Promoció del turisme.
  • Relacions amb les entitats i consorcis turístics d'abast municipal i supramunicipal.
  • Gestió de l'Oficina de Turisme i del Centre d'Interpretació del Castell
  • Construcció, manteniment i gestió dels equipaments i instal·lacions de l'àrea.
  • Fira Medieval d'Oficis.
  • Geoparc de la Catalunya Central.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 

REGIDORA D'EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS I SOLIDARITAT

ESTHER CABEZOS I RAMÍREZ

Competències

 • Educació.
  • Política municipal en matèria d'Ensenyament.
  • Promoció, coordinació i manteniment dels col·legis públics de titularitat municipal.
  • Manteniment i gestió de l'Escola Municipal de Música.
  • Manteniment i gestió de l'Escola Bressol Municipal.
  • Manteniment i gestió de l'Escola Municipal de Formació d'Adults.
  • Suport a les associacions de pares i mares en matèria educativa.
  • Presidir i dinamitzar el Consell Escolar Municipal.
 • Drets Socials i Solidaritat.
  • Polítiques d'atenció social i solidaritat.
  • Polítiques d'atenció a les persones.
  • Atenció a la infància i a l'adolescència.
  • Atenció a persones de la tercera edat.
  • Atenció a persones i famílies necessitades.
  • Polítiques relacionades amb la immigració, pla d'acollida i integració de persones immigrants.
  • Foment del voluntariat.
  • Seguiment i control de la gestió relacionada amb el servei de telealarmes.
  • Atenció domiciliària.
  • Polítiques de cooperació i solidaritat internacional.
  • Coordinació de les polítiques d'igualtat d'oportunitats.
  • Campanyes de sensibilització vers la violència de gènere.
  • Atenció a la dona.
  • Construcció, manteniment i gestió dels equipaments municipals de l'àrea.
  • Polítiques de solidaritat i cooperació.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA DE JOVENTUT, MEDI AMBIENT I IGUALTAT

MONTSERRAT ALBACETE I BURGUEÑO

Competències

 • Joventut.
  • Impulsar, gestionar i dirigir els programes de Joventut.
  • Manteniment i gestió dels equipaments i instal·lacions de l'àrea.
  • Coordinar i promoure les activitats dedicades als joves.
  • Relacions amb les entitats juvenils.
  • Polítiques de joventut.
  • Gestió del Casal de Joves.
  • Suport i cooperació a la Festa Major i altres activitats festives populars.
 • Medi Ambient.
  • Foment, planificació, promoció, participació i coordinació d'activitats i serveis adreçats a la protecció i defensa del medi ambient.
  • Recollida de residus.
  • Gestió de la recollida de residus industrials i especials.
  • Educació ambiental.
  • Campanyes de promoció de defensa del medi.
  • Gestió forestal.
  • Neteja de lleres i construcció de punts d'aigua.
  • Neteja i conservació dels cursos fluvials.
  • Coordinació amb les empreses prestadores de serveis (cicle integral de l'aigua, clavegueram, electricitat i gas).
  • Manteniment i gestió de depuradores i col·lectors en alta.
  • Manteniment i gestió del clavegueram.
  • Llicències d'activitat de qualsevol tipologia.
  • Intervenció administrativa en matèria d'activitats.
  • Ordenances sobre activitats i obertura d'establiments.
  • Animals de companyia.
  • Tinença d'animals.
  • Colònies controlades de gats.
 • Igualtat.
  • Polítiques d'igualtat.
  • Elaboració, modificació i implantació de plans i mesures d'igualtat.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA D'ESPORTS I FESTES

ALBA MARTÍNEZ I BÁEZ

Competències

 • Esports.
  • Política en matèria esportiva.
  • Promoció de l'esport a tots els nivells, especialment en l'àmbit escolar i l'esport base.
  • Relació amb les entitats esportives.
  • Foment de la col·laboració entre clubs i entitats esportives.
  • Programació, construcció, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives municipals.
  • Proposta d'autoritzacions per a l'ús de les instal·lacions per a actes de caire esportiu.
  • Estudi de necessitats d'equipaments esportius.
  • Consell Municipal de l'Esport.
 • Festes.
  • Foment, programació, organització i control de les festes populars.
  • Foment, programació, organització i control d'activitats lúdiques i festives.
  • Cavalcada de Reis, Festa de Sant Sebastià, Carnestoltes, Caramelles, Nit de Sant Joan, Festa Major, Onze de Setembre i festes de Nadal.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-09-2023 18:58