Ple Municipal

El Ple Municipal és un òrgan de govern col·legiat que està integrat pels regidors i regidores de la corporació municipal, i que es reuneix sota la presidència de l'alcalde.

D'acord amb la Llei estatal de bases del règim local, les competències pròpies i indelegables del Ple Municipal són les següents:

 • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
 • Acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada, creació d'òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi, canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • Aprovació inicial del planejament general del municipi i aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística.
 • Aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 • Determinació dels recursos propis de caràcter tributari, aprovació i modificació dels pressupostos municipals, disposició de despeses en qüestions de la seva competència i aprovació dels comptes, d'acord amb la Llei reguladora d'Hisendes Locals.
 • Aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • Acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejament de conflictes de competència amb ens locals i altres administracions públiques.
 • Aprovació de la plantilla del personal municipal i relació de llocs de treball, determinació de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual.
 • Alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Concertació d'operacions de crèdit amb una quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, que superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, amb les excepcions contemplades en la Llei reguladora d'hisendes locals.
 • Aprovació de projectes d'obres i serveis quan en sigui competent.
 • Altres competències que requereixin aprovació per majoria qualificada.
 • Votació de mocions de censura a l'alcalde i qüestions de confiança plantejades per aquest mateix.

Algunes d'aquestes competències poden ser delegades en la Junta de Govern Local.

Les sessions del Ple Municipal tenen un caràcter públic i poden ser de tres classes:

 • Ordinàries.
 • Extraordinàries.
 • Extraordinàries de caràcter urgent.

Les sessions ordinàries del Ple Municipal de l'Ajuntament de Súria se celebren el darrer dijous de cada mes, a excepció del mes d'agost, i tret del que s'estableixi per a les setmanes de Pasqua, Nadal i Cap d'Any.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-07-2023 12:37