Jutjat de Pau i Registre Civil

Els Jutjats de Pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció als municipis que no disposen de jutjat de primera instància i instrucció.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l’ajuntament de cada municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre anys.

Per ser jutge de pau cal ser major d’edat, tenir nacionalitat espanyola i no trobar-se afectat per cap causa d’incapacitat o incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals, a excepció de les relatives a l’exercici d’activitats professionals o mercantils.

Els jutjats de pau tenen competències relacionades amb el Registre Civil:

  • Inscripcions de naixements, matrimonis i defuncions.
  • Originals i duplicats del Llibre de Família.
  • Certificacions literals de naixements, matrimonis i defuncions, per a documents oficials relacionats amb: herències, sol·licitud del DNI, nacionalitat, modificacions de l’estat civil, certificat d’últimes voluntats, etcètera.
  • Documents de fe de vida.
  • Inscripcions de notes marginals en els documents oficials relacionats amb l’estat civil, la nacionalitat, la traducció del nom al català, les incapacitacions i tuteles, el reconeixement de fills, les emancipacions o les adopcions.

A més, els jutjats de pau desenvolupen tasques de conciliació sobre conflictes personals, veïnals, etcètera, a petició de les parts.
Els jutjats de pau també s’encarreguen de comunicar les dades estadístiques mensuals sobre evolució de la població a diferents organismes oficials, així com de realitzar gestions relacionades amb exhorts presentats per altres institucions judicials.

HORARI

  • De dimarts a divendres feiners, d’11.00 a 14.00 h.

DADES DE CONTACTE

- Adreça: carrer Tarragona, 15. 08260-Súria.

- Telèfon: 93.868.29.32.

- Fax: 93.868.29.35.

- Correu electrònic: registrocivil.suria@justicia.es

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-04-2023 10:14