Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, format per l’alcalde i els regidors i les regidores que siguin titulars de les tinences d'Alcaldia de la corporació.

La seva competència bàsica és donar assistència i assessorament a l'Alcaldia. a més de les següents competències delegades:
 • Urbanisme i Medi Ambient
  • Aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat, així com dels instruments de gestió urbanística i projectes d'urbanització.
  • Atorgar llicències urbanístiques i d'activitats.
  • Control de les obres i activitats en règim de comunicació.
  • Dictar ordres individuals constitutives d'un mandat per l'execució d'un acte o la prohibició d'aquest.
  • Aprovar projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost, així com els projectes complementaris o estudis de seguretat d'aquests.
  • Adoptar mesures de protecció de la legalitat urbanística que correspongui, així com exercir la potestat sancionadora associada a tal disciplina.
  • Imposar sancions en matèria de gesteió del cicle de l'aigua i EDAR's.
  • Aprovar projectes d'obres i serveis quan encara no estiguin previstos en el pressupost.
 • Hisenda
  • Desenvolupament de la gestió econòmica, d'acord amb el pressupost municipal aprovat.
  • Autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència.
  • Aprovar les convocatòries que han de regir l'atorgament de subvencions o ajudes amb càrrec a les partides i consignacions del pressupost.
 • Contractació i patrimoni
  • Contractacions i concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros.
  • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats, en els següents casos:
   • La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
   • La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no estigui prevista en el pressupost.
  • L'atorgament de llicències i autoritzacions sobre la via pública i sobre béns de propietat municipal.
  • Contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 50% dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de 6 milions d'euros.
 • Personal
  • Ordenar la instrucció d'expedients disciplinaris i imposar sancions administratives que siguin de la seva competència.
 • Imposar sancions per infracció a les ordenances municipals.

La Junta de Govern Local es reuneix amb caràcter setmanal, tret del que s'estableix per als períodes vacacionals.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-01-2022 18:46