Intervenció

La Intervenció és una de les funcions públiques imprescindbiles en totes les corporacions locals, amb competències de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

D'acord amb el vigent decret sobre el règim jurídic dels funcionaris de l'administració local, les seves competències són les següents:

 • Fiscalització de qualsevol acte, document o expedient que comporti el reconeixement de drets i obligacions econòmiques, o que puguin tenir repercusió financera o patrimonial.
 • Intervenció formal de l'ordenació de pagament i de la seva realització material.
 • Comprovació formal de l'aplicació de quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis.
 • Recepció, examen i censura dels justificants del manaments expedits a justificar, reclamant-los al seu venciment.
 • Intervenció dels ingressos i fiscalització de tots els actes de gestió tributària.
 • Expedició de certificacions de descobert contra els deutors.
 • Informe dels projectes de pressupost i dels expedients de modificació de crèdit.
 • Emissió d'informes, dictàmens i propostes sobre temes econòmic-financers o pressupostaris, si han estat demanats per la Presidència, per una tercera part dels regidors o si es tracta de qüestions per a les quals s'exigeix una majoria especial.
 • Realització de comprovacions o procediments d'auditoria interna i control financer en organismes autònoms o societats mercantils dependents.
 • Custòdia de fons, valors i efectes de la institució.
 • Comandament dels serveis de recaptació.
 • Direcció dels procediments recaptatoris que siguin pertinents.
 • Coordinació de les funcions o activitats comptables de la institució.
 • Preparació i redacció del Compte General del Pressupost i de l'Administració de Patrimoni, així com la formulació de la liquidació del pressupost anual.
 • Examen i informe dels Comptes de Tresoreria i de Valors Independents i Auxiliars del pressupost.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-04-2021 19:25