Comissions Municipals

COMISSIONS INFORMATIVES

Les Comissions Informatives són òrgans complementaris de caràcter assessor i articulador de la participació dels grups municipals. Tenen com a funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local, quan actuï per delegació d'aquest.

Cadascuna de les Comissions Informatives està encapçalada per un president i un vicepresident, i formada per representants dels grups municipals.

 


 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La Comissió Especial de Comptes s'encarrega de fer l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el Ple Municipal, d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les administracions locals.

La presidència de la Comissió Especial de Comptes correspon a l'alcalde o la persona en qui delegui. Els seus altres membres són representants de tots els grups polítics de la Corporació Municipal, de forma proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-04-2024 18:25