El Ple Municipal aprova la modificació d'ordenances fiscals per a l'any 2024

Última revisió 27-10-2023 19:35
27/10/2023

El Ple Municipal de Súria va aprovar per 7 vots a favor (PSC), 1 vot en contra (GIIS) i 5 abstencions (ERC, FP i JxS) el dictamen de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2024 i següents. L’aprovació va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del Ple, que es va fer aquest dijous 26 d’octubre.

Els principals impostos i taxes registraran increments moderats durant l’any vinent, després d’una llarga etapa de congelació fiscal que es va mantenir durant tot el mandat anterior. Aquests increments es deuen a la necessitat de prevenir desequilibris pressupostaris i assegurar el manteniment i la millora dels serveis municipals en l’actual entorn d’augments generalitzats de preus.

L’objectiu de l’àrea municipal d’Economia i Hisenda ha estat que aquests increments no suposin un perjudici important per a les economies familiars ni per a l’activitat del teixit empresarial de la vila. També s’ha intentat incorporar les propostes dels diferents grups municipals en les converses prèvies mantingudes.

Les principals novetats de les ordenances fiscals de Súria per a l’exercici de 2024 són les següents:

 • Impost sobre béns immobles (IBI). El nou coeficient serà del 0,814 en les tres categories d’aquest impost (béns urbans, rústics i de característiques especials), recuperant el nivell existent l’any 2017. Tot i que aquest nou coeficient és superior al que s’ha aplicat entre els anys 2018-23 (0,774), es troba per sota del coeficient del període 2014-16 (0,862). Es manté la bonificació per a instal·lacions fotovoltaiques i es crea un una nova bonificació per a instal·lacions tèrmiques. D’altra banda, s’introdueix un nou coeficient del 0,895, exclusiu per a usos industrials d’empreses amb un valor cadastral mínim de 500.000 euros.
 • Impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM). Es preveuen bonificacions del 70% per a vehicles amb zero emissions, i del 40% per a vehicles amb l’etiqueta ambiental ECO. En canvi, s’eliminen les bonificacions per a vehicles de més de vint-i-cinc anys, a excepció dels que estan reconeguts com a històrics.
 • Taxa per entrada i sortida de vehicles (guals). S’hi introdueixen nous criteris de càlcul per garantir la progressivitat en l’aplicació d’aquesta taxa.
 • Taxa de recollida de residus. Es situarà en 129,16 euros per als habitatges familiars ubicats dins del nucli urbà, per sobre dels 112,31 euros actuals que no cobreixen en la seva totalitat els costos del servei. En el cas dels habitatges familiars ubicats fora del nucli urbà, la taxa es situarà en 64,58 euros.
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Es preveu una bonificació del 90% en les llicències d’obres per l’eliminació de fibrociment o fibra d’amiant.
 • Taxa sobre actes comunicats en matèria d’urbanisme. S’incrementa la taxa aplicada en primeres ocupacions d’ús industrial a partir de 500 m2.
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE). La principal novetat és la introducció d’una nova categorització de carrers per aplicar aquest impost, que afecta exclusivament les empreses amb una facturació superior a 1 milió d’euros.
 • Taxa d’ocupació de la via pública. S’hi introdueixen nous criteris d’estimació de la superfície ocupada, basats en la proporcionalitat.
 • Nova ordenança per l’ús dels punts municipals de recàrrega de vehicles elèctrics. A més de crear aquesta nova ordenança, l’Ajuntament oferirà una targeta d’identificació a les persones usuàries, que donarà dret a l’obtenció de bonificacions.

El Ple Municipal també va tractar els següents temes:

 • Aprovar per 11 vots a favor (PSC, ERC i FP) i 2 abstencions (JxS i GIIS) el dictamen de reconeixement extrajudicial de crèdits 7/2023.
 • Aprovació per unanimitat d’un dictamen sobre l’increment retributiu addicional equivalent al 0,5% per al personal al servei de la Corporació.
 • Desestimar per 7 vots en contra (PSC) i 6 vots a favor (ERC, FP, JxS i GIIS) una moció del grup municipal de JxS en suport a la commemoració del centenari de la mort d’Àngel Guimerà.
 • Aprovar per 12 vots a favor (PSC, ERC, FP i JxS) i 1 abstenció (GIIS) una moció dels grups municipals del PSC, ERC, FP i JxS per a la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel, i el respecte a la legalitat internacional.

Els dictàmens aprovats pel Ple Municipal seran publicats en la seu electrònica de l’Ajuntament (enllaç: www.suria.cat/seuelectronica).