Avisos

Dl.19
SET
Anunci

Informació pública sobre la 16a edició del Land Rover Party.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.16
SET
Anunci

Publicació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.16
SET
Anunci d'ocupació pública

Modificació de les bases de la convocatòria de caporal de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició de promoció interna.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.13
SET
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.12
SET
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.05
SET
Anunci d'informació pública

Revocació de competències delegades del Ple a favor de la Junta de Govern Local.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.01
SET
Anunci

Aprovació definitiva del projecte 'Obres primera actuació per la millora per les condicions de l'immoble El Casinet'.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.01
SET
Anunci

Exposició al públic de l'avanç de POUM de Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.01
SET
Anunci

Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora del mercat de segona mà i d’intercanvi de Súria (Suriatrastos).

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.19
AGO
Anunci

Aprovació del Programa d'Educació Ambiental de Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.08
AGO
Anunci d'ocupació pública

Procés de selecció d'una plaça de caporal de la Policia Local, subjecte al règim funcionarial, mitjançant concurs-oposició i promoció interna.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.01
AGO
Anunci

Publicació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 41, reguladora dels preus públics.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.01
AGO
Anunci

Exposició pública del padró: taxa del servei de Cementiri Municipal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.01
AGO
Anunci

Cobrança dels rebuts de l’IAE de l’any 2022 (quotes nacionals/quotes provincials).

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.15
MAR
Autorització d'activitats amb risc d'incendi

El període per sol·licitar l’autorització d'activitats amb risc d’incendi s'estén des del 15 de març fins al 15 d’octubre.

El formulari de sol·licitud ha de ser adreçat a l’Ajuntament, que el remetrà a l’organisme competent de la Generalitat per a la seva aprovació. Abans de realitzar l’activitat de crema, cal esperar l’autorització, on s’establirà el dia i hora per tal de portar-la a terme, així com les mesures que s’hauran de prendre per evitar el risc d’incendi. En les sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un número de telèfon mòbil de contacte.

En el cas de l’Ajuntament de Súria, les sol·licituds d’autorització per a activitats amb risc d’incendi han de ser presentades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en horari d’atenció al públic.

- Més informació: Enllaç.

Dc.19
GEN
Prestacions socials de caràcter econòmic

Convocatòria oberta a totes les famílies degudament empadronades en el municipi, i que reuneixin els requisits establerts en el Reglament Municipal de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.

- Més informació: www.suria.cat/ajuts-prestacions/benestarsocial6/.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24