Avisos

Dj.26
MAI
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.26
MAI
Anunci

Resolució provisional sobre subvencions a empreses per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial a Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.25
MAI
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.23
MAI
Anunci d'ocupació pública

Acta del tribunal qualificador del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de netejador/a de l’Ajuntament de Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.20
MAI
Ban

Recomanacions per a situacions d’onada de calor.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.18
MAI
Anunci

Resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics per al manteniment, la represa i el suport de les activitats comercials i econòmiques del municipi de Súria, afectades econòmicament per les conseqüències de la covid-19.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.18
MAI
Anunci d'exposició pública

Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.16
MAI
Anunci

Projecte d’urbanització complementari al projecte d’urbanització d’obres bàsiques i complementàries del PDU de l’activitat minera.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.09
MAI
Anunci d'exposició pública

Aprovació inicial de la modificació puntual número 20 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Súria, del sistema general d’equipaments situat al carrer Major, 14-16.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.06
MAI
Anunci

Aprovació inicial del conveni de col·laboració amb el Foment Cultural de Súria sobre la coorganització del Festival d’Arts Escèniques ‘Art en Cicle’ (edició de 2022).

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.05
MAI
Anunci

Modificació puntual número 19 de les Normes Subsidiàries de Planejament del sistema general d’equipaments situat al carrer Ernest Solvay.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.02
MAI
Anunci

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 41, reguladora dels preus públics.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.19
ABR
Anunci d'ocupació pública

Ampliació de places de la convocatòria d’agents de la Policia Local i creació d’una borsa de treball.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.19
ABR
Anunci

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 41, reguladora de preus públics.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.19
ABR
Anunci

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.14
ABR
Anunci d'aprovació inicial

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Súria referent al projecte de voluntariat europeu 2022.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.13
ABR
Anunci

Bases per a la participació a les actuacions musicals no professionals de Caramelles de Súria 2022.

- Bases de la convocatòria: Enllaç.

- Imprès d’inscripció a les actuacions musicals no professionals de les Caramelles de Súria: Enllaç.

- Imprès d’autorització a menors per participar en activitats musicals organitzades per l’Ajuntament de Súria: Enllaç.

- Enllaç a la seu electrònica de l'Ajuntament de Súria: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.11
ABR
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.01
ABR
Anunci d'ocupació pública

Aprovació definitiva de la relació de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’una plaça d’agent de la Policia Local i constitució d’una borsa de treball.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.28
MAR
Ajudes i subvencions

Anunci de convocatòria de subvencions a entitats i persones físiques per a l’exercici 2022.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.15
MAR
Autorització d'activitats amb risc d'incendi

El període per sol·licitar l’autorització d'activitats amb risc d’incendi s'estén des del 15 de març fins al 15 d’octubre.

El formulari de sol·licitud ha de ser adreçat a l’Ajuntament, que el remetrà a l’organisme competent de la Generalitat per a la seva aprovació. Abans de realitzar l’activitat de crema, cal esperar l’autorització, on s’establirà el dia i hora per tal de portar-la a terme, així com les mesures que s’hauran de prendre per evitar el risc d’incendi. En les sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un número de telèfon mòbil de contacte.

En el cas de l’Ajuntament de Súria, les sol·licituds d’autorització per a activitats amb risc d’incendi han de ser presentades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en horari d’atenció al públic.

- Més informació: Enllaç.

Dc.19
GEN
Prestacions socials de caràcter econòmic

Convocatòria oberta a totes les famílies degudament empadronades en el municipi, i que reuneixin els requisits establerts en el Reglament Municipal de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.

- Més informació: www.suria.cat/ajuts-prestacions/benestarsocial6/.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24