POUM

QUÈ ÉS UN POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’eina d’ordenació urbanística que ha de permetre determinar les línies bàsiques de creixement i desenvolupament del municipi per als propers anys.

Implica una reflexió sobre el model de territori actual i futur, i en especial sobre algunes qüestions clau com el model de municipi, les activitats econòmiques, l’habitatge, els equipaments, el paisatge i l’entorn natural i la mobilitat i la vialitat, entre d’altres.

Súria disposa, actualment, d’unes Normes Subsidiàries de Planejament com a eina d’ordenació. No obstant, les darreres modificacions legislatives i l’evolució del municipi fan que aquestes normes esdevinguin insuficients, i sigui necessari disposar d’una eina més actualitzada. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha iniciat el procés d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Súria.

Correspon a un POUM:

 • Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
 • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
 • Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
 • Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.
 • Programar en temps i costos les actuacions més importants.

El POUM està regulat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (article 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació d’aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer).

 


FASES DE TREBALL I CALENDARI

El procés d’elaboració del POUM consta de les següents fases de treball:
 1. Inici i definició dels criteris i objectius. Acord d’inici de revisió del planejament, i definició dels criteris i els objectius que l’han de regir i treballs previs.
 2. Avanç del Pla i exposició al públic. El ple municipal va aprovar l’avanç del POUM i el Programa de Participació Ciutadana en la sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2015. El document d’avanç conté els objectius generals del Pla; una síntesi de les alternatives d’ordenació considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i el document inicial estratègic. El període d’exposició pública de l’avanç del POUM durant el qual la ciutadania pot realitzar aportacions i consideracions, es va perllongar fins el 9 d’abril de 2016. Posteriorment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar l’avanç del POUM el 28 d’abril de 2016.
 3. Aprovació inicial i exposició pública. Després de la incorporació de les aportacions i consideracions, l’Ajuntament fa l’aprovació inicial del nou planejament. Durant aquesta fase, s’obre un segon període d’informació pública, durant el qual la ciutadania pot presentar al·legacions. Paral·lelament, se sol·liciten informes sectorials als ens competents i als ajuntaments limítrofs i s’incorporen al document.
 4. Aprovació provisional. L’Ajuntament resol les al·legacions i fa l’aprovació provisional del POUM. El document es tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de la Generalitat per tal que en faci l’aprovació definitiva.
 5. Aprovació definitiva. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central aprova el text definitiu del nou planejament, que esdevé executiu quan es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Paral·lelament, es porta a terme un procés de participació ciutadana per tal de fomentar la informació pública sobre els treballs realitzats i la participació de tots els veïns i veïnes de Súria en les diferents fases del procés.

 


PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Programa de Participació Ciutadana, aprovat pel ple municipal en la sessió ordinària del 22 de desembre de 2015, estableix les accions a realitzar per tal de fomentar els drets d’informació i participació al llarg del procés.

Prèviament, entre els mesos de setembre i octubre de 2015 es va portar a terme una enquesta sobre el model de municipi i les principals necessitats de Súria en aspectes com la mobilitat, les vies públiques, l’entorn natural o l’oferta de sòl industrial, entre d’altres temes. L’equip redactor del POUM va tenir en compte els resultats d’aquesta enquesta per a l’elaboració del document d’avanç.

A mitjans de gener de 2016 va ser instal·lada una exposició al pati interior de la Casa de la Vila sobre les línies fonamentals de l’avanç del POUM, que pot ser visitada en l’horari d’obertura al públic de l’edifici consistorial.

- Adreça electrònica per enviar suggeriments sobre el POUM: poum2015@suria.cat

 


DOCUMENTS

 • Avanç del POUM de Súria (posat a exposició pública des del 04/02/2016): Enllaç
 • Programa de Participació Ciutadana del POUM de Súria: Enllaç
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-11-2019 09:41