Àrea d'Urbanisme

Oficina Local d'Habitatge

És un servei públic supramunicipal que presten conjuntament els ajuntaments de Cardona, Súria i Navàs en conveni amb el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, mitjançant el qual s’ofereix informació, assessorament i gestió en matèria d’habitatge.

El servei s’adreça a promotors d’obres de rehabilitació, titulars d’habitatges (propietaris, copropietaris, arrendataris, etcètera), titulars d’edificis, particulars que busquin un habitatge en lloguer o persones interessades en un habitatge de protecció oficial.

- Horari d'atenció al públic: dimarts, dimecres i divendres, de 10.00 a 12.00 h.

- Adreça: segona planta de la Casa de la Vila (carrer Ernest Solvay, 13. 08260-Súria).

- Plànol d'ubicació: Enllaç

Pla de Barris

L’Ajuntament de Súria va posar en marxa l’any 2007 el Projecte d’Intervenció Integral del Poble Vell i Sant Jaume com a beneficiari dels ajuts de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu principal és la millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen, mitjançant actuacions urbanístiques, ajudes a la rehabilitació i la dinamització econòmica i social dels dos barris.

Les actuacions incloses en el Projecte d’Intervenció Integral són les següents:

ESPONJAMENT I ACCESSIBILITAT

 • Urbanització del carrer Sant Sebastià.
 • Expropiació i demolició per fases dels habitatges corresponents a les zones verdes.
 • Urbanització de la carretera Sant Salvador.
 • Projecte i obra de reordenació de la plaça Anselm Clavé.
 • Expropiació, demolició per fases i projecte de reordenació de dos habitatges i reordenació de la plaça de l’Oliver.
 • Supressió de barreres arquitectòniques per l’adequada accessibilitat als edificis públics del Poble Vell i Sant Jaume.
 • Senyalització del traçat de transport urbà.
 • Projecte d’adequació de la palanca sobre el riu Cardener com a nou pas per a vianants.

EQUIPAMENTS COL·LECTIUS

 • Recondicionament de l’edifici del Casinet per nous usos socials i culturals.
 • Nou local de barri i Espai de la Dona (barri de Sant Jaume).

HABITATGE

 • Ajuts a particulars per a millora dels seus habitatges.

MEDI AMBIENT

 • Foment i supervisió de la implantació de la recollida de residus orgànics i de reciclatge.
 • Plantacions d’arbres d’espècies autòctones.
 • Eficiència energètica i energies renovables en els equipaments de la zona.
 • Foment municipal d’ecoeficiència.
 • Implementació d’enllumenat públic per al foment de la sostenibilitat i l’estalvi energètic.

DINAMITZACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA

 • Promoció de la ciutadania de les dones nouvingudes.
 • Dotació d’infraestructures, equipament i material de formació del nou local social i Espai de la Dona.
 • Pla de participació ciutadana per a la reforma integral del barri i el seu desenvolupament.
 • Gestió i col·laboració en els processos de reallotjament.
 • Espais familiars per a la infància.
 • Mediació comunitària.
 • Campanya d’informació de mesures per al foment de la rehabilitació.

POUM

QUÈ ÉS UN POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’eina d’ordenació urbanística que ha de permetre determinar les línies bàsiques de creixement i desenvolupament del municipi per als propers anys.

Implica una reflexió sobre el model de territori actual i futur, i en especial sobre algunes qüestions clau com el model de municipi, les activitats econòmiques, l’habitatge, els equipaments, el paisatge i l’entorn natural i la mobilitat i la vialitat, entre d’altres.

Súria disposa, actualment, d’unes Normes Subsidiàries de Planejament com a eina d’ordenació. No obstant, les darreres modificacions legislatives i l’evolució del municipi fan que aquestes normes esdevinguin insuficients, i sigui necessari disposar d’una eina més actualitzada. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha iniciat el procés d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Súria.

Correspon a un POUM:

 • Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
 • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
 • Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
 • Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.
 • Programar en temps i costos les actuacions més importants.
El POUM està regulat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (article 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació d’aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer).

FASES DE TREBALL I CALENDARI

El procés d’elaboració del POUM consta de les següents fases de treball:
 1. Inici i definició dels criteris i objectius. Acord d’inici de revisió del planejament, i definició dels criteris i els objectius que l’han de regir i treballs previs.
 2. Avanç del Pla i exposició al públic. El ple municipal va aprovar l’avanç del POUM i el Programa de Participació Ciutadana en la sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2015. El document d’avanç conté els objectius generals del Pla; una síntesi de les alternatives d’ordenació considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i el document inicial estratègic. El període d’exposició pública de l’avanç del POUM durant el qual la ciutadania pot realitzar aportacions i consideracions, es va perllongar fins el 9 d’abril de 2016. Posteriorment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar l’avanç del POUM el 28 d’abril de 2016.
 3. Aprovació inicial i exposició pública. Després de la incorporació de les aportacions i consideracions, l’Ajuntament fa l’aprovació inicial del nou planejament. Durant aquesta fase, s’obre un segon període d’informació pública, durant el qual la ciutadania pot presentar al·legacions. Paral·lelament, se sol·liciten informes sectorials als ens competents i als ajuntaments limítrofs i s’incorporen al document.
 4. Aprovació provisional. L’Ajuntament resol les al·legacions i fa l’aprovació provisional del POUM. El document es tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de la Generalitat per tal que en faci l’aprovació definitiva.
 5. Aprovació definitiva. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central aprova el text definitiu del nou planejament, que esdevé executiu quan es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Paral·lelament, es porta a terme un procés de participació ciutadana per tal de fomentar la informació pública sobre els treballs realitzats i la participació de tots els veïns i veïnes de Súria en les diferents fases del procés.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Programa de Participació Ciutadana, aprovat pel ple municipal en la sessió ordinària del 22 de desembre de 2015, estableix les accions a realitzar per tal de fomentar els drets d’informació i participació al llarg del procés.

Prèviament, entre els mesos de setembre i octubre de 2015 es va portar a terme una enquesta sobre el model de municipi i les principals necessitats de Súria en aspectes com la mobilitat, les vies públiques, l’entorn natural o l’oferta de sòl industrial, entre d’altres temes. L’equip redactor del POUM va tenir en compte els resultats d’aquesta enquesta per a l’elaboració del document d’avanç.

A mitjans de gener de 2016 va ser instal·lada una exposició al pati interior de la Casa de la Vila sobre les línies fonamentals de l’avanç del POUM, que pot ser visitada en l’horari d’obertura al públic de l’edifici consistorial.

- Adreça electrònica per enviar suggeriments sobre el POUM: poum2015@suria.cat

DOCUMENTACIÓ

 • Avanç del POUM de Súria (posat a exposició pública des del 04/02/2016): Enllaç
 • Programa de Participació Ciutadana del POUM de Súria: Enllaç

Punt d'Informació Cadastral

L’Ajuntament de Súria disposa d’un Punt d’Informació Cadastral, que permet accedir a diferents dades i assessorament relacionat amb el cadastre.

Els Punts d’Informació Cadastral ofereixen les següents dades i assessorament:

 • Informació de caràcter general i particular d’immobles.

 • Assessorament sobre obligacions amb el cadastre.

 • Notificació per compareixença en procediments cadastrals.

 • Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.

 • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relacionades amb els immobles de la seva titularitat.

 • Servei de certificació negativa de béns immobles i de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relacionades amb el mateix sol·licitant.

- Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

- Adreça: segona planta de la Casa de la Vila (carrer Ernest Solvay, 13. 08260-Súria).

- Plànol d'ubicació: Enllaç

Registre de sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial

L’Ajuntament de Súria està adherit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, on s’han d’inscriure tots els ciutadans i ciutadanes per optar a un habitatge amb protecció oficial, ja sigui de venda, de lloguer o de lloguer amb opció de compra.

El Registre de Sol·licitants, impulsat per la Generalitat, té els següents objectius:

 • Facilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits.
 • Garantir la màxima transparència en tots els processos.
 • Informar sobre la necessitat real d’habitatge a cada municipi.

La inscripció es pot fer individualment o per a més d’una persona, quan formin una unitat de convivència. Per tal d’inscriure-s’hi, cal complir els següents requisits:

 • Tenir necessitat d’habitatge.
 • Ser major d’edat o estar emancipat.
 • Residir i estar empadronat a Catalunya.
 • No superar el límit d’ingressos màxims que estableix la normativa.

Normativa urbanística

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT

Aquesta versió de les Normes Subsidiàries de Planejament es correspon amb la que fou aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de gener de 2003, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) número 3877 de 6/05/03. No inclou modificacions posteriors, que hauran d’ésser consultades directament en les oficines municipals o en el Registre de Planejament Urbanístic de la Generalitat de Catalunya.
 • Normes Subsidiàries de Planejament (índex): Enllaç
 • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 1): Enllaç
 • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 2): Enllaç
 • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 3): Enllaç
 • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 4): Enllaç
 • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 5): Enllaç
 • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 6): Enllaç
 • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 7): Enllaç
 • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 8): Enllaç
 • Normes Subsidiàries de Planejament (disposicions transitòries): Enllaç

ÀREES DE PROTECCIÓ

 • Àrees de protecció (5.01): Enllaç
 • Àrees de protecció (5.02): Enllaç
 • Àrees de protecció (5.03): Enllaç
 • Àrees de protecció (5.04): Enllaç
 • Àrees de protecció (5.05): Enllaç
 • Àrees de protecció (5.06): Enllaç

ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI

 • Estructura general i orgànica del territori (1.1): Enllaç
 • Estructura general i orgànica del territori (1.2): Enllaç
 • Estructura general i orgànica del territori (1.3): Enllaç
 • Estructura general i orgànica del territori (1.4): Enllaç
 • Estructura general i orgànica del territori (1.5): Enllaç
 • Estructura general i orgànica del territori (1.6): Enllaç

RÈGIM JURÍDIC DEL SÒL

 • Règim jurídic del sòl (2.1): Enllaç

ZONIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

 • Zonificació del sòl no urbanitzable (4.1): Enllaç
 • Zonificació del sòl no urbanitzable (4.2): Enllaç
 • Zonificació del sòl no urbanitzable (4.3): Enllaç
 • Zonificació del sòl no urbanitzable (4.4): Enllaç
 • Zonificacio del sòl no urbanitzable (4.5): Enllaç
 • Zonificació del sòl no urbanitzable (4.6): Enllaç
 • Zonificació del sòl no urbanitzable (tot): Enllaç

ZONIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ

 • Zonificació del sòl urbà (3.1): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.2): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.3): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.4): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.5): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.6): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.7): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.8): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.9): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.10): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.11): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.12): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.13): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.14): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (3.15): Enllaç
 • Zonificació del sòl urbà (tot): Enllaç
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-06-2019 12:51