Calendari fiscal 2020

 • Del 2 de març al 2 de juny:
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Data del càrrec: 2 de juny.
 • Del 4 de maig al 6 de juliol:
  • Impost sobre béns immobles de característiques especials. Data del càrrec: 1 de juliol.
 • Del 4 de maig a l'1 de setembre:
  • Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat). Data del càrrec: 1 de setembre.
 • 1 de setembre:
  • Primera fracció de l’impost sobre béns immobles urbans (domiciliat).
 • Del 4 de setembre al 5 de novembre:
  • Impost sobre béns immobles rústics. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Impost sobre béns immobles rústics construïts. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Taxa per gestió de residus domèstics. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Taxa per gestió de residus comercials. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Taxa per servei de cementiri municipal. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Taxa per entrada de vehicles-guals. Data del càrrec: 2 de novembre.
 • Del 18 de setembre al 18 de novembre:
  • Impost sobre activitats econòmiques. Data del càrrec: 2 de novembre.
 • 1 de desembre:
  • Segona fracció de l’impost sobre béns immobles urbans (domiciliat).

AFECTACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA PER LA CRISI DEL CORONAVIRUS

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que gestiona la recaptació delegada de diferents impostos municipals, ha informat l’Ajuntament que les seves activitats es continuen desenvolupant amb normalitat a través de connexió remota, tot i que les seves oficines romanen tancades des del passat 16 de març. Aquest tancament es mantindrà mentre es perllongui l’actual situació excepcional per la crisi del coronavirus.

L’atenció al contribuent es manté a través dels següents canals:

Totes les cites prèvies concedides per aquest organisme han estat cancel·lades. Un cop finalitzi aquesta situació extraordinària, es contactarà amb els contribuents per tal de fixar una nova data.

L’Organisme de Gestió Tributària també ha informat que s’han ampliat els terminis de pagament en recaptació voluntària de liquidacions, fraccionaments o ajornaments.

En el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de taxes preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament, es demorarà el càrrec en compte per als contribuents que en tinguin domiciliat el pagament, i es facilitarà el compliment de l’obligació de pagaments als que no hagin domiciliat.

Per tal de conèixer les dates de finalització de pagament voluntari dels tributs, cal accedir al web http://orgt.cat/calendari.


PRINCIPALS IMPOSTOS MUNICIPALS

 • Impost sobre Béns Immobles (IBI). Cal pagar aquest impost cada any si sou propietari d’un immoble a 1 de gener. En cas de transmissió, el nou propietari l’ha de pagar a partir de l’any següent.
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Cal pagar aquest impost si sou propietari d’un vehicle donat d’alta (cotxe, moto, tractor, etcètera).
 • Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Cal fer la declaració i pagar aquest impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n’adquiriu un mitjançant donació o successió.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Han de presentar la declaració d’aquest impost totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim exercici anterior al de la meritació de l’impost.
 • Altres conceptes. Cal pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d’un servei que presti l’Ajuntament (gestió de residus domèstics o comercials, entrada de vehicles, servei de cementiri o altres).

En cas de dubte o per a qualsevol informació addicional, podeu trucar al telèfon del Centre d’Informació Tributària (93.202.98.02), de dilluns a divendres entre les 8.15 i les 14.15 h (dilluns i dimarts, també de 15.30 a 17.15 h).

- Enllaç per descarregar recordatoris dels terminis de pagament al calendari electrònic de l’ordinador o de dispositius mòbils: http://orgt.diba.cat/calendari/ o https://www.orgt.mobi/

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-04-2020 13:30