Calendari fiscal 2020

 • Del 2 de març al 4 de maig:
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Data del càrrec per domiciliació: 4 de maig.
 • Del 4 de maig al 6 de juliol:
  • Impost sobre béns immobles urbans. No domiciliat. Data del càrrec per domiciliació: 1 de juliol.
  • Impost sobre béns immobles de característiques especials. Data del càrrec per domiciliació: 1 de juliol.
 • 1 de juliol:
  • Primera fracció de l’impost sobre béns immobles urbans. Domiciliat.
 • Del 4 de setembre al 5 de novembre:
  • Impost sobre béns immobles rústics. Data del càrrec per domiciliació: 2 de novembre.
  • Impost sobre béns immobles rústics construïts. Data del càrrec per domiciliació: 2 de novembre.
  • Taxa per gestió de residus domèstics. Data del càrrec per domiciliació: 2 de novembre.
  • Taxa per gestió de residus comercials. Data del càrrec per domiciliació: 2 de novembre.
  • Taxa per servei de cementiri municipal. Data del càrrec per domiciliació: 2 de novembre.
  • Taxa per entrada de vehicles-guals. Data del càrrec per domiciliació: 2 de novembre.
 • 2 de novembre:
  • Segona fracció de l’impost sobre béns immobles urbans. Domiciliat.
 • Del 18 de setembre al 18 de novembre:
  • Impost sobre activitats econòmiques. Data del càrrec per domiciliació: 2 de novembre.

 


PRINCIPALS IMPOSTOS MUNICIPALS

 • Impost sobre Béns Immobles (IBI). Cal pagar aquest impost cada any si sou propietari d’un immoble a 1 de gener. En cas de transmissió, el nou propietari l’ha de pagar a partir de l’any següent.
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Cal pagar aquest impost si sou propietari d’un vehicle donat d’alta (cotxe, moto, tractor, etcètera).
 • Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Cal fer la declaració i pagar aquest impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n’adquiriu un mitjançant donació o successió.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Han de presentar la declaració d’aquest impost totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim exercici anterior al de la meritació de l’impost.
 • Altres conceptes. Cal pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d’un servei que presti l’Ajuntament (gestió de residus domèstics o comercials, entrada de vehicles, servei de cementiri o altres).

En cas de dubte o per a qualsevol informació addicional, podeu trucar al telèfon del Centre d’Informació Tributària (93.202.98.02), de dilluns a divendres entre les 8.15 i les 14.15 h (dilluns i dimarts, també de 15.30 a 17.15 h).

- Enllaç per descarregar recordatoris dels terminis de pagament al calendari electrònic de l’ordinador o de dispositius mòbils: http://orgt.diba.cat/calendari/ o https://www.orgt.mobi/

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-02-2020 13:56