Àrea d'Hisenda

Calendari fiscal de l'any 2019

 • De l’1 de març al 2 de maig:
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Data del càrrec per domiciliació: 2 de maig.
 • Del 2 de maig al 2 de juliol:
  • Impost sobre béns immobles urbans. No domiciliat. Data del càrrec per domiciliació: 1 de juliol.
  • Impost sobre béns immobles de característiques especials. Data del càrrec per domiciliació: 1 de juliol.
 • 1 de juliol:
  • Primera fracció de l’impost sobre béns immobles urbans. Domiciliat.
 • Del 5 de setembre al 5 de novembre:
  • Impost sobre béns immobles rústics. Data del càrrec per domiciliació: 4 de novembre.
  • Impost sobre béns immobles rústics construïts. Data del càrrec per domiciliació: 4 de novembre.
  • Taxa per gestió de residus domèstics. Data del càrrec per domiciliació: 4 de novembre.
  • Taxa per gestió de residus comercials. Data del càrrec per domiciliació: 4 de novembre.
  • Taxa per servei de cementiri municipal. Data del càrrec per domiciliació: 4 de novembre.
  • Taxa per entrada de vehicles-guals. Data del càrrec per domiciliació: 4 de novembre.
 • 4 de novembre:
  • Segona fracció de l’impost sobre béns immobles urbans. Domiciliat.
 • Del 19 de setembre al 19 de novembre:
  • Impost sobre activitats econòmiques. Data del càrrec per domiciliació: 4 de novembre.

PRINCIPALS IMPOSTOS MUNICIPALS

 • Impost sobre Béns Immobles (IBI). Cal pagar aquest impost cada any si sou propietari d’un immoble a 1 de gener. En cas de transmissió, el nou propietari l’ha de pagar a partir de l’any següent.
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Cal pagar aquest impost si sou propietari d’un vehicle donat d’alta (cotxe, moto, tractor, etcètera).
 • Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Cal fer la declaració i pagar aquest impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n’adquiriu un mitjançant donació o successió.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Han de presentar la declaració d’aquest impost totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim exercici anterior al de la meritació de l’impost.
 • Altres conceptes. Cal pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d’un servei que presti l’Ajuntament (gestió de residus domèstics o comercials, entrada de vehicles, servei de cementiri o altres).
En cas de dubte o per a qualsevol informació addicional, podeu trucar al telèfon del Centre d’Informació Tributària (93.202.98.02), de dilluns a divendres entre les 8.15 i les 14.15 h (dilluns i dimarts, també de 15.30 a 17.15 h).

- Enllaç per descarregar recordatoris dels terminis de pagament al calendari electrònic de l’ordinador o de dispositius mòbils: http://orgt.diba.cat/calendari/ o https://www.orgt.mobi/

Organisme de Gestió Tributària (ORGT)

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona gestiona la recaptació de diferents impostos municipals per delegació de l’Ajuntament de Súria.
El web de l’ORGT (enllaç) permet fer els següents tràmits, consultes i gestions:

 • Veure el calendari fiscal.
 • Gestionar la domiciliació de rebuts.
 • Apuntar-se al servei d’alertes per correu electrònic o SMS.
 • Consultar els deutes pagats.
 • Consultar tributs i multes pendents de pagar.
 • Pagar amb targeta bancària.
 • Pagar per banca online.
 • Veure la fotografia de les multes de trànsit.
 • Consultar la xarxa d’oficines.
 • Consultar l’embarg de comptes bancaris.

Si disposeu de certificat digital o DNI electrònic, podeu consultar la vostra informació i fer els següents tràmits al web de l’ORGT:

 • Saber quins tributs teniu domiciliats i modificar les domiciliacions existents.
 • Presentar un recurs o una instància.
 • Modificar la vostra adreça fiscal.
 • Sol·licitar un fraccionament o ajornament de pagament.

A través del web de l’ORGT es pot consultar el detall dels rebuts domiciliats des de trenta dies abans del càrrec i fins a dos anys més tard. Els rebuts mensuals es poden consultar des de cinc dies abans del càrrec.
La domiciliació dels rebuts també pot ser gestionada mitjançant el telèfon 93.202.98.02, de 8.15 a 14.15 h, i de 15.30 a 17.15 h (divendres, fins a les 14.15 h). Els ajuntaments poden fraccionar el pagament d’alguns tributs en diversos terminis si els teniu domiciliats almenys vint dies abans del període de pagament.
Per als tributs no domiciliats, si a meitat del període de pagament no heu rebut el document per pagar:

- Imprimiu-lo des del web http://orgt.diba.cat/duplicat per pagar a les entitats bancàries.

- Truqueu al telèfon 93.202.98.02, de 8.15 a 14.15 h, i de 15.30 a 17.15 h (divendres fins a les 14.15 h).

- Aneu a qualsevol oficina de l’ORGT (horari recomanat: de dimarts a divendres, de 8.30 a 10 h).

Encara que no es disposi del document, es pot pagar per diversos mitjans:

- Als webs esmentats, per targeta bancària o banca online, amb clau personal, certificat digital o DNI electrònic.

- El límit màxim de pagament amb targeta bancària és de 3.000 euros.

Pressupostos participatius

Els pressupostos participatius de l’Ajuntament de Súria s’han posat en marxa durant el mandat 2015-19, amb una partida anual de 90.000 euros per finançar millores proposades per les associacions de veïns de la vila.

Cada entitat veïnal pren la decisió sobre l’actuació que consideri més necessària per al seu barri amb plena autonomia, ja sigui mitjançant una consulta al veïnat o qualsevol altre sistema.

L’esmentada partida anual de 90.000 euros es distribueix equitativament entre les diferents associacions de veïns de la vila. Si una d’aquestes entitats no proposa cap actuació al seu barri un any, la quantitat afegida és assignada en el pressupost de l’any següent.

Un dels objectius del pressupostos participatius de l’Ajuntament és contribuir a reforçar les associacions de veïns com a entitats representatives dels barris de la vila.

Els projectes de les obres finançades pels pressupostos participatius són realitzats pels serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Fins ara s’han portat a terme les següents millores dins dels pressupostos participatius de l’Ajuntament:

BARRI DE FUSTERET

 • Any 2017: millores al local social del barri.

BARRI JONCARETS

 • Any 2017: construcció d’un local per a l’Associació de Veïns.

BARRI DEL POBLE VELL

 • Any 2017: millora dels accessos a les dependències de l’Associació de Veïns i nova zona esportiva i de lleure.

BARRI DE SALIPOTA

 • Any 2017: repintat de les escales d’accés al barri.
 • Any 2019: nova zona verda i aparcament.

BARRI SANTA MARIA

 • Any 2017: renovació del paviment i altres elements constructius de la pista poliesportiva.
 • Any 2018: nova zona de jocs infantils.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2019 10:50