Avís sobre suspensió dels terminis administratius

Última revisió 20-03-2020 09:58
17/03/2020

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus, estableix en la seva disposició addicional núm. 5 la suspensió dels terminis administratius. La disposició addicional núm. 4 del mateix decret també estableix la suspensió pels terminis de prescripció i caducitat.

Aquestes suspensions afecten tots els procediments tramitats per les entitats que formen el sector públic, dins les quals es troben les administracions locals.

D’acord amb aquesta disposició, els terminis queden suspesos i s’interrompen durant el temps de vigència de l’estat d’alarma; és a dir, durant quinze dies naturals a partir del passat 14 de març, o durant el temps que estableixin possibles noves pròrrogues.

La qual cosa s’informa per al coneixement general, indicant que es publicarà igualment un nou anunci de la reobertura de terminis, un cop s’aixequi l’estat d’alarma general.

Súria, 17 de març de 2020