El ple municipal aprova un dictamen de bonificació per la cessió temporal de l'antic Spai Recover per a activitats socials i estacionament de vehicles

Última revisió 28-01-2020 18:08
09/12/2019

El ple municipal va aprovar per unanimitat en la seva darrera sessió ordinària un dictamen de bonificació de l’impost sobre béns immobles (IBI) amb la propietat de la nau i el solar de l’antiga firma comercial Spai Recover, arran d’un conveni de cessió temporal que permetrà utilitzar aquest espai per a activitats socials i estacionament de vehicles.

L’esmentada finca és ubicada a l’entrada sud del nucli urbà, a tocar de la cruïlla entre la carretera de Manresa i la carretera de Balsareny. En el dictamen aprovat pel ple també es declara l’immoble cedit “d’especial interès i utilitat municipal”.

L’esmentat conveni de cessió d’us temporal havia estat aprovat a començaments de l’octubre passat per part de la Junta de Govern Local, després de les converses mantingudes entre el govern municipal i la propietat d’aquest espai.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovar inicialment per unanimitat un dictamen sobre el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de Súria per al període 2020-25. El PPI es considerarà definitivament aprovat si no es presenten al·legacions i/o suggeriments en el període d’informació pública que s’obrirà a partir d’ara.
  • Aprovar per 6 vots a favor (ERC, aiS i JxS) i 7 abstencions (PSC i GIIS) una moció del grup municipal d’ERC per la commemoració del Dia Internacional contra la violència envers les dones.
  • Aprovar per unanimitat una moció urgent dels grups municipals del PSC i del GIIS per la commemoració del Dia Internacional contra la violència envers les dones. Prèviament se’n va aprovar la urgència per unanimitat.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency

Vista exterior de l'antic Spai Recover, a l'entrada sud del centre urbà.
Vista exterior de l'antic Spai Recover, a l'entrada sud del centre urbà.