Convocatòria pública per a l'elecció de Jutge o Jutgessa de Pau substitut/a

Última revisió 28-02-2020 17:49
28/02/2020

L’alcalde Albert Coberó ha fet públic un ban sobre l’obertura d’una convocatòria pública per a l’elecció de Jutge o Jutgessa de Pau substitut/a. El termini de presentació de sol·licituds com a candidat o candidata acabarà el proper 25 de març.

La documentació a presentar, juntament amb la instància de sol·licitud, és la següent:

  • Currículum Vitae.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Declaració responsable de no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat a les quals es refereix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Les sol·licituds han de ser presentades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic. També es poden presentar telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Súria (https://suria.eadministracio.cat/info).

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.