El ple aprova el pressupost municipal per a aquest any 2020

Última revisió 04-02-2020 19:18
04/02/2020

El ple municipal va aprovar el pressupost municipal inicial per a aquest any 2020 per 7 vots a favor (PSC i GIIS), 4 vots en contra (ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS). L’aprovació del pressupost va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del ple, celebrada el passat dijous 30 de gener.

El nou pressupost serà de 7.457.952,80 euros. En la seva elaboració s’ha tingut en compte l’obligació legal de complir els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, després de l’aprovació del Pla Econòmic Financer en el ple municipal ordinari del passat 26 de setembre. L’aplicació d’aquest Pla Econòmic Financer és una conseqüència del trencament de l’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost municipal de 2018.

Per aquest motiu, el nou pressupost municipal es basa en criteris de prudència, contenció i austeritat, sense comptabilitzar ingressos o subvencions que no siguin previsibles ni estiguin confirmades. Malgrat això, les dotacions dels serveis bàsics que repercuteixen directament en les persones s’hi mantenen i en alguns casos augmenten.

En aquest sentit, les principals previsions del pressupost en el capítol de despeses corrents són les següents:

  • Augment de la partida del servei d’atenció domiciliària (SAD), doblant el servei que es feia fins ara amb els recursos propis de l’Ajuntament, a causa de la manca de subvencions per fer-ho possible.
  • Manteniment dels altres programes de serveis socials i el centre obert de dia, incrementant la partida de teleassistència.
  • Increment de la partida destinada a l’àrea de Via Pública per tal de millorar el servei.

El capítol de transferències corrents registra un important augment pel nou contracte de neteja viària i de recollida d’escombraries. En les altres partides d’aquest capítol es mantenen totes les subvencions i ajuts.

D’altra banda, el capítol de passius financers es redueix en relació amb l’exercici anterior per la disminució progressiva del deute municipal.

El nou pressupost preveu inversions per valor d’1.539.647 euros. Les principals partides d’aquest capítol són les següents:

  • Modernització de polígons industrials (856.982 euros).
  • Redacció del projecte d’edifici de la Biblioteca Pública (200.000 euros).
  • Adquisició de patrimoni (200.000 euros).
  • Treballs d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (120.000 euros).

Es manté la partida de pressupostos participatius, tot i que en els darrers mesos de l’any passat van ser avançades totes les actuacions i peticions dels barris per a enguany.

En els darrers mesos han tingut lloc diferents reunions amb els grups municipals de la corporació per explicar, debatre i intentar consensuar l’elaboració del pressupost. A través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona es vol portar a terme diferents estudis i iniciatives que el pressupost no contempla econòmicament.

Al llarg de l’any hi haurà controls periòdics de l’aplicació del pressupost per tal de verificar el compliment de l’objectiu de tornar a l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.

Dades principals del nou pressupost municipal per a aquest any 2020.
Dades principals del nou pressupost municipal per a aquest any 2020.