Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

GESTIONS I SERVEIS

Els principals serveis de l'OAC són els següents:

 • Atenció telefònica general.
 • Registre de documentació.
 • Recepció d’instàncies.
 • Tràmits d’empadronament.
 • Tràmits sobre censos i participació electoral.
 • Lliurament de documentació diversa.
 • Recepció presencial de queixes i suggeriments.
 • Informació general sobre processos selectius, convocatòries públiques, fires, etcètera.
 • Tràmits sobre el cementiri municipal.
 • Tràmits relacionats amb l’àrea d’Hisenda.
  • Cobrament d’impostos i taxes municipals.
  • Bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) per a famílies nombroses.
  • Declaració de plusvàlua (impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, IIVTNU).
  • Domiciliació bancària dels tributs municipals.
  • Sol·licitud de bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles de més de 25 anys.
  • Sol·licitud de certificat d’impostos i béns.
  • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.
  • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles agrícoles.
  • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles històrics.
  • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per minusvàlua.
  • Sol·licitud de fraccionament i ajornament de tributs municipals.
 • Tramitacions de l’Oficina del Consumidor.
 • Tràmits de sol·licituds de recollida de voluminosos.
 • Tràmits sobre el mercat Suriatrastos.
 • Cens d’animals.
 • Tràmits de sol·licitud de crema de restes vegetals.
 • Recepció de missatges enviats a través de l’adreça electrònica municipl (suria@suria.cat).
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-11-2019 17:41