El primer ple municipal del nou mandat aprova la creació dels grups municipals, les comissions i la periodicitat de les sessions

Última revisió 05-07-2019 08:27
03/07/2019

El primer ple del nou mandat municipal, que va tenir lloc dimarts 2 de juliol amb caràcter extraordinari, va aprovar els dictàmens de creació del grups municipals, les comissions informatives i la comissió especial de comptes. En el transcurs de la sessió també es va aprovar per unanimitat la periodicitat i horari de celebració dels plens municipals, que es faran el darrer dijous feiner de cada mes a les 19.00 h, tret del mes d’agost.

El dictamen de constitució dels grups municipals també va ser aprovat per unanimitat. En l’actual mandat, els grups municipals de l’Ajuntament de Súria seran els següents:

  • Grup Municipal Socialista-Candidatura de Progrés. Format per Albert Coberó i Aymerich (portaveu), Miquel Àngel Montañá i Merino (suplent), Olga Tena i Martín, i Montserrat Albacete i Burgueño.
  • Grup Municipal GIIS. Format per Pere Requena i Orozco (portaveu), Maria Alba Santamaria i Fíguls (suplent) i Miquel Soliva i Palà.
  • Grup Municipal ERC. Format per Marta Viladés i Ribera (portaveu), Jordi Sala i Santcliments (suplent) i Mireia Simon i Ruiz.
  • Grup Municipal aiS. Format per Carme Besa i Braqué (portaveu) i Jordi Magallais i Centellas (suplent).
  • Grup Municipal Junts per Súria. Format per Montserrat Juncadella i Navarra (portaveu).

El ple municipal va aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i Junts per Súria) i 3 abstencions (ERC) el dictamen de creació de les comissions informatives. Aquesta votació es va desenvolupar amb una absència entre les persones que formen part de la corporació municipal.

D’altra banda, el dictamen sobre la creació de la comissió especial de comptes va ser aprovat per unanimitat.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per 7 vots a favor (PSC i GIIS) i 6 vots en contra (ERC, aiS i Junts per Súria) un dictamen sobre l’establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la corporació, i la dotació econòmica dels grups municipals.
  • Aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i Junts per Súria) i 3 vots en contra (ERC) un dictamen sobre la delegació de competències del ple a la Junta de Govern Local.
  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre la designació dels representants municipals als diferents òrgans i institucions.
  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre la designació dels clauers de la corporació.
  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.