Convocatòria sobre el Jutjat de Pau

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat aquest dimarts 17 de novembre l’edicte de convocatòria pública per a l’elecció i designació de jutge/essa de pau titular de Súria. El termini de presentació de sol·licituds tindrà una durada de 30 dies hàbils a partir d’aquesta publicació.

Les persones interessades han de complir les següents condicions:

  • Tenir la nacionalitat espanyola i ser major d’edat.
  • Estar en possessió, com a mínim, del títol de certificat d’estudis primaris o equivalent.
  • No estar incurs/a en cap de les causes d’incapacitat a què es refereix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
  • No estar incurs/a en cap de les causes d’incompatibilitat assenyalades a l’article 14 del Reglament 3/1995, de 7 de juny.
  • Residir al municipi de Súria.

Les sol·licituds s’han d’adreçar al Registre Electrònic i/o General de l’Ajuntament durant el termini esmentat, fent constar totes les dades personals i el fet que no incorren en cap de les circumstàncies d’incapacitat que estableix la normativa vigent.

També caldrà afegir-hi el currículum vitae, la fotocòpia del DNI i un certificat negatiu del Registre de penats i rebels.

Un cop rebudes totes les sol·licituds en el termini establert, el ple de la corporació municipal proposarà el nom de la persona que exerciria com a jutge/essa de pau titular de Súria al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal que efectuï el nomenament corresponent.

Presa de possessió de la jutgessa de pau substituta

La nova jutgessa de pau substituta, Maria Alsina Santasusana, ha pres possessió recentment, després del seu nomenament per part del TSJC. El seu nom va ser proposat pel ple municipal en la sessió ordinària que va tenir lloc el passat 25 de juny. La proposta va ser aprovada per tots els grups municipals.

17/11/2020
Fins el 05/01/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2020 11:45