Àrea de Promoció Econòmica

Comerç

L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ofereix els següents serveis adreçats al món del comerç:

 • Suport a l’Unió de Botiguers de Súria en la realització de fires i altres actuacions per reforçar el sector comercial.
 • Sol·licitud d’ajuts i subvencions.
 • Accions de formació.
 • Accions puntuals de dinamització comercial.
 • Assessora els establiments comercials en qualsevol àmbit de la seva gestió, incloent-hi l’accés a programes d’altres administracions.

CAMPANYA COMERCIAL 'BARRIS ANTICS'

Súria participa des de l’any 2016 en la campanya comercial ‘Barris Antics’ una iniciativa d’àmbit català per potenciar i dinamitzar el comerç de proximitat. En el cas de la nostra vila, la participació en la campanya vol incentivar l’activitat del sector comercial dels barris del Poble Vell i Sant Jaume, a més de contribuir a la difusió exterior del municipi.

La campanya es desenvolupa durant el mes de juny. Les persones que compren en els establiments i serveis adherits entren en el sorteig de nits d'hotel, espectacles, visites guiades, lots de productes locals i altres atractius oferts per nombroses viles i ciutats de tot Catalunya.

D’aquesta manera, les persones guanyadores d’altres comarques també visiten Súria i coneixen els atractius turístics, patrimonials i comercials de la vila.

La promoció 'Barris Antics, compra i guanya’ és impulsada per la xarxa Barris Antics amb Projectes, els ajuntaments participants, les quatre Diputacions catalanes i la Generalitat.

Empreses i emprenedoria

  AJUTS A LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I LA INVERSIÓ EMPRENEDORA

L’àrea de Promoció Econòmica convoca des de l’any 2016 una línia d’ajuts econòmics per fomentar la creació de llocs de treball i la inversió empresarial a Súria. La convocatòria, de caràcter anual, és adreçada a micro, petites i mitjanes empreses amb qualsevol forma jurídica, i treballadors autònoms amb seu social a la vila.

L’objectiu de la iniciativa és contribuir a la millora de les empreses existents i afavorir la creació de noves empreses a través de la creació de llocs de treball i de la inversió empresarial. En tots els casos, caldrà que la seu social i/o fiscal estigui ubicada a Súria, així com estar al corrent de pagament en les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Alguns criteris de valoració tenen en compte la contractació de persones amb discapacitat, en el cas dels ajuts a la creació de llocs de treball, i de millores ambientals, de l’entorn i de contractació de la vida laboral i familiar, en el cas dels ajuts a la inversió empresarial.

Cadascuna de les dues línies previstes té una dotació màxima de 15.000 euros. L’import màxim que es podrà concedir per beneficiari, per una o ambdues línies d’ajut, és de 3.000 euros, d’acord amb els següents criteris:

CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 • 1.200 euros per cada lloc de treball creat a jornada completa durant un mínim de dotze mesos, i 600 euros en el cas d’un mínim de sis mesos.
 • 600 euros per cada lloc de treball creat a mitja jornada durant un mínim de dotze mesos, i 300 euros en el cas d’un mínim de sis mesos.

INVERSIÓ EMPRESARIAL

 • Fins al 50% del cost d’inversió, amb un màxim de 1.500 euros per sol·licitud per a aquelles inversions que no superin els 50.000 euros, i de 2.000 euros per sol·licitud per a aquelles inversions superiors a 50.000 euros.

ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS

La finalitat és donar suport a la creació d’empreses potenciant la cultura emprenedora.

El servei s’adreça a les persones emprenedores que vulguin crear la seva pròpia empresa individual o societat, i a les empreses constituïdes que promoguin un nou àmbit en la seva organització:

 • Informació sobre creació d’empreses i assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa.
 • Informació i assessorament sobre ajuts, subvencions públiques i préstecs.


ASSESSORAMENT A EMPRESES

L’objectiu principal d’aquest servei és donar suport a la petita i mitjana empresa en qualsevol àmbit de la seva gestió:
 • Fiscalitat: informació sobre impostos empresarials, deduccions fiscals per a R+D, exportació.
 • Laboral: informació sobre tipus de contractes i ajuts a la contractació.
 • Finançament: informació sobre línies de crèdit preferents.
 • financera: informació a les PIMES sobre projectes d’inversió o vies de suport per   superar problemes financers específics.
Per fer aquesta tasca es compta amb els següents instruments:
 • Punt d’informació (CIDEM, PIMESTIC).
 • El butlletí INFO PIME-CARDENER, que recopila informacions sobre normatives, subvencions, fires, etcètera.

INFORMACIÓ SOBRE SÒL INDUSTRIAL I OFERTA DE TREBALL DISPONIBLE

L’àrea de Promoció Econòmica proporciona informació sobre el sòl industrial i l’oferta de treball disponible per a l’obertura de noves empreses.


SERVEI D'ASSESSORAMENT AMBIENTAL A EMPRESES (SAAE)

El Servei d’Assessorament Ambiental a Empreses (SAAE) és un servei que intenta donar suport a les empreses a l’hora d’implementar millores ambientals de la seva activitat.

Es tracta d’un servei públic i gratuït que ofereix els següents serveis a les empreses:

 • Resoldre qüestions que tinguin en relació amb diversos aspectes ambientals de la seva activitat:
  residus, aigua , emissions atmosfèriques, energia, soroll,etc.
 • Assessorar-les sobre Sistemes de Gestió Ambiental i Sistemes d’Ecoetiquetatge.
 • Facilitar el contacte amb experts, consultories,certificadores, gestors i transportistes autoritzats, etc.
 • Informar sobre ajuts, programes i convenis.
 • Donar a conèixer la normativa ambiental.
 • Oferir formació en temes ambientals.
 • Recolzar les seves propostes i iniciatives de millora ambiental que vulguin emprendre.

Formació

L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament facilita formació específica per millorar la qualificació professional mitjançant l’assoliment de competències professionals:

 • Formació ocupacional per a persones aturades. Adreçada a aturats/des per formar el personal necessari per a una nova activitat del municipi o la demanda de personal especialitzada, etc. Es fa especial incidència en la formació d’aturats/des de llarga durada, la inserció professional de joves que cerquen feina, la integració, etc.
 • Formació per a treballadors/es en actiu. Adreçada a la orientació i assessorament dels treballadors/es en actiu per afavorir l’estabilitat i el creixement de l’ocupació.

Finestreta Única Empresarial

L'Ajuntament de Súria està adherit a la Finestreta Única Empresarial (FUE), un servei impulsat per la Generalitat com a punt de referència dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb l'administració.

La FUE ofereix un espai físic o virtual per poder fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat emprenedora, amb independència de l'administració responsable del tràmit.

Les seves característiques principals són les següents:

 • Integració de serveis i tramitació unificada. Incorpora tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per a realitzar la seva activitat al llarg de tot el seu cicle de vida.
 • Multiadministració. Ofereix tots els tràmits administratius, independentment de l’administració responsable del tràmit.
 • Multicanalitat. Els serveis s’ofereixen a través del canal escollit per l’empresari, tot i que es prioritza l’electrònic.
 • Estandarització. La finestreta única estandaritza i homogeneïtza les gestions.
 • Celeritat i eficiència. Fomenta la resolució immediata.
 • En xarxa. Empra un model col·laboratiu de prestació de serveis que preveu acords de col·laboració amb les unitats competents dels tràmits.

- Web de la Finestreta Única Empresarial: http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/

Inserció laboral

  CLUB DE LA FEINA

El Club de la Feina és un servei adreçat a persones que es trobin en atur o que vulguin millorar la seva situació professional.

Els usuaris tenen a la seva disposició ordinadors o connexió a internet per consultar webs d’ofertes laborals, a més de comptar amb l’acompanyament de l’equip tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica.

El Club de la Feina és ubicat a l’edifici escolar del carrer d’Ernest Solvay, amb entrada pel Passatge Jeroni Martorell, 2. El seu horari és el següent:

 • Dimecres, de 10.00 a 12.00 h.
 • Dijous, d’11.00 a 13.00 h.

Les persones interessades en utilitzar aquest servei poden comunicar-ho prèviament a l’àrea de Promoció Econòmica (dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h.), ja sigui presencialment o trucant al telèfon 93.868.28.00.


ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL

L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament orienta i acompanya persones en situació d’atur o de millora de feina, facilitant la recerca d’ocupació i posant en contacte els demandants d’ocupació inscrits al servei amb les empreses del territori que hagin presentat ofertes laborals.

S’hi ofereixen els següents serveis:

 • Entrevistes i assessoraments ocupacionals. És la primera trobada amb la persona per obtenir informació sobre la seva experiència professional, formació, aptituds i actituds per canalitzar i afavorir la seva inserció laboral.
 • Tècniques de recerca de feina. Tenen com a objectiu que el/la demandant conegui les eines de recerca de feina i aprengui a elaborar-les.
 • Seminaris i tallers. Activitats específiques relacionades amb la recerca activa de feina.
 • Gestió d’ofertes. Consisteix en posar a l’abast de les empreses els perfils professionals més adients per cobrir els llocs de treball que necessita. Es realitza la difusió de l’oferta i la recerca, preselecció dels/de les candidats/es més adients per cobrir el lloc de treball i presentació a l’empresa.

OFERTES DE TREBALL

Les actuals tecnologies d’informació i comunicació (TIC) ofereixen noves eines per a una recerca activa de feina, amb webs que permeten consultar ofertes de treball actualitzades de forma constant.

Es tracta d’un instrument que cada vegada és més útil per a les persones que vulguin accedir a un nou lloc de treball o informar-se sobre les condicions que ofereix el mercat laboral.

Generalment, aquests serveis també ofereixen la possibilitat d’inscriure’s en ofertes de treball presentades o publicar les seves pròpies candidatures de feina.

A través dels següents enllaços podeu consultar les ofertes de treball registrades als webs de diferents serveis públics i privats d’intermediació laboral:

- Generalitat de Catalunya: https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

- Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/slo


PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS

L’objectiu del programa Treball als Barris és portar a terme accions d’acompanyament en la inserció i millora laboral de les persones residents als barris del Poble Vell i Sant Jaume.

Es tracta d’una iniciativa del Servei d’Ocupació a Catalunya (SOC), que a Súria és coordinada i impulsada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Promoció de la imatge de la vila

CONCURS D'AMBIENTACIÓ NADALENCA

L’àrea de Promoció Econòmica va crear l’any 2015 el Concurs d’Ambientació Nadalenca de balcons, finestres i façanes, de periodicitat anual.

L’objectiu de la iniciativa és estimular la participació dels ciutadans en la decoració i il·luminació per aconseguir una imatge més atractiva i acollidora del municipi.

També es pretén donar més vitalitat i dinamisme a l’activitat comercial i promoure el municipi, amb la implicació de les entitats veïnals.

Sistema de Garantia Juvenil

El Sistema de Garantia Juvenil és un programa d’àmbit europeu que s’adreça als joves de 16 a 29 anys que no treballen ni estudien, independentment del seu nivell formatiu.

La coordinació de la iniciativa al Bages és a càrrec del Consell Comarcal, i el seu desenvolupament a Súria compta amb el suport de les àrees de Joventut i de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

El Sistema de Garantia Juvenil ofereix informació, assessorament, suport formatiu i orientació per a la recerca de feina i el desenvolupament de projectes empresarials propis.

Per accedir a aquest servei cal inscriure-s’hi prèviament i complir els següents requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea (UE) o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, i que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol i que habiliti per treballar.

 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver rebut accions educatives o formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

En el cas de Súria, el dia de visita és un dijous de cada mes al Casal de Joves, de 8.30 a 16.00 h.

Per a inscriure-s’hi o demanar més informació, cal que les persones interessades demanin cita prèvia mitjançant un missatge a l’adreça electrònica garantiajuvenil@ccbages.cat o trucar al telèfon 619.14.27.52 (també whatsapp).

L’objectiu bàsic del programa és la reducció de l’atur juvenil.

En el seu desenvolupament hi participen diferents institucions i entitats, com la Generalitat, el ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, consells comarcals, ajuntaments i cambres de comerç.

- Web de l’Oficina Jove del Bages: http://www.manresajove.cat

- Web de la Generalitat: http://garantiajuvenil.gencat.cat

- Web del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social: http://www.mitramiss.gob.es/

Tecnologies de la informació i la comunicació

L’àrea de Promoció Econòmica porta a terme iniciatives per estendre la cultura de la innovació, fomentant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) entre els ciutadans i assessorant empreses i comerços sobre ajuts, formació específica i finançament en TIC.

Dins de les activitats de l’àrea de Promoció Econòmica, s’han organitzat cursos d’introducció a les TIC, adreçats a la ciutadania.

Puntualment també s’han ofert cursos més específics per a col·lectius dels sectors comercial i empresarial, per tal de millorar la competitivitat de les petites empreses i reduir l’esquerda digital.

L’Ajuntament de Súria col·labora amb la Generalitat en diferents iniciatives de promoció econòmica i en la difusió del Servei d’Orientació idigital, que té com a objectiu fomentar l’ús de les noves tecnologies a les pimes per tal de millorar-ne la competitivitat.

- Web del Servei d’Orientació idigital per a pimes: www.idigital.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-06-2019 18:19