Consum

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES A LA LLAR

CONSELLS PER A UN ÚS SEGUR:
 • Talleu el subministrament des del quadre elèctric (abaixant la palanca IGA) de l’habitatge abans de fer cap operació, com per exemple canviar una bombeta.
 • No sobrecarregueu endolls connectant-hi molts receptors a través de lladres o bases múltiples, ja que poden generar sobrecàrregues i/o incendis.
 • Per desendollar un aparell, estireu per la clavilla, mai pel cable.
 • No endolleu aparells amb els cables trencats, pelats, cremats, desgastats o sense clavilles.
 • Col·loqueu protectors (obturadors) a tots els endolls. Això evitarà que, principalment els nens, hi puguin introduir tornavisos, claus, agulles, cables o altres objectes metàl·lics.
 • No toqueu cap aparell ni component elèctric si teniu les mans o els peus mullats.
 • Haureu de tenir cura quan utilitzeu aparells elèctrics com ara assecadors, calefactors o reproductors musicals a prop de llocs humits o amb aigua.
 • Useu interruptors i endolls adequats per a exteriors en terrasses, jardins, patis...
 • És recomanable que mensualment polseu el botó de prova (test) de l’interruptor diferencial. En cas que no es dispari, contacteu immediatament amb una persona instal·ladora perquè el substitueixi.
OBLIGACIONS:
 • Instal·lacions interiors d’habitatges
  • Les instal·lacions interiors dels habitatges (pisos, cases unifamiliars, etc.) no es troben sotmeses al règim d’inspeccions, ni inicials ni periòdiques, i els seus titulars no tenen l’obligació de subscriure cap contracte de manteniment.
  • El titular de tota la instal·lació ha de mantenir-la en bon estat de funcionament, fer-la servir d’acord amb les seves característiques, i abstenir-se d’intervenir-hi i de modificar-la.
  • La modificació d’una instal·lació elèctrica sempre l’ha d’efectuar una empresa instal·ladora.

Edificis d’habitatges de potència instal·lada superior a 100 kw

 • Les zones comunes de les instal·lacions elèctriques d’aquests edificis han de ser inspeccionades per un organisme de control cada 10 anys.
 • El titular de l’edifici ha de disposar d’un certificat d’inspecció, amb qualificació de favorable, emès per l’organisme de control.
 • S’ha de subscriure un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada.
 • Per determinar si la potència instal·lada a un edifici és superior a 100 kw, contacteu amb una empresa instal·ladora.

- Font: departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

- Més informació: http://infonorma.gencat.cat/agen_opera.html


INSTAL·LACIONS QUE S'ALIMENTEN AMB GAS ENVASAT

CONSELLS DE MANTENIMENT:
 • A la cuina, comproveu que la flama sigui blava, estable i silenciosa. Vigileu que la flama no s’apagui a causa de líquids vessats o corrent d’aire. Si la flama embruta la base de les cassoles és símptoma de mala combustió. Netegeu els cremadors de la cuina de gas amb productes no abrasius.
 • En les estufes, comproveu que la flama sigui blava, estable i silenciosa. A la nit i quan marxeu de casa, tanqueu la clau de pas de la bombona.
 • Comproveu el bon estat del regulador i del tub flexible, així com la caducitat que porten gravada. Les bombones han d’estar sempre en posició vertical.
 • Mantingueu les reixetes de ventilació netes i no les obstruïu per permetre la ventilació cap a l’exterior.
 • Quan s’acabi la vida útil de la caldera, cal substituir-la per una de nova que compleixi amb la normativa vigent.
 • Les modificacions en les instal·lacions o en els aparells de gas, les ha de fer una empresa instal·ladora registrada.
ADVERTIMENTS:
 • La persona propietària o usuària de la instal·lació és qui ha de demanar-ne la revisió.
 • Si algú us ofereix fer-ne la revisió, abans de deixar entrar cap persona a casa vostra, demaneu-li primer el nom o NIF de l’empresa i consulteu si està inscrita a Infonorma (http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html).
 • No és obligatori que signeu cap contracte de manteniment amb una empresa.
OBLIGACIONS:
 • Cuines i escalfadors d’aigua
  • Cada 5 anys, en les instal·lacions alimentades per bombones (butà/propà) i dipòsits a granel de GLP (propà), heu de demanar la revisió de la instal·lació a una empresa instal·ladora.
  • El manteniment i la reparació de les instal·lacions i aparells de gas només l’ha de fer una empresa instal·ladora de gas.
  • Cal contractar empreses registrades. Les revisions les ha de fer una empresa instal·ladora de gas.
 • Calderes de calefacció
  • La persona propietària o usuària de la caldera té l’obligació de demanar-ne el manteniment a una empresa mantenidora o instal·ladora.
  • Si la caldera és de calefacció i aigua calenta sanitària, aquest manteniment s’ha de fer cada 2 anys en les calderes estanques i cada any en les calderes atmosfèriques.
 • Sempre
  • Els aparells de gas s’han d’usar i mantenir d’acord amb el manual d’instruccions.

Les empreses que realitzen aquestes revisions o manteniments han de lliurar al titular un certificat de l’actuació que hagin fet.
Els preus de les revisions i manteniments són lliures. Convé demanar pressupost abans de fer-les.

- Font: departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

- Més informació: http://infonorma.gencat.cat


SEGURETAT EN ELS ASCENSORS

El propietari, titular o administrador d’un edifici on hi hagi un ascensor té la responsabilitat de mantenir-lo en perfecte estat de funcionament i d’impedir-ne la utilització quan no ofereixi les corresponents garanties de seguretat.

Els preus de les revisions, els manteniments i les inspeccions periòdiques són lliures.
 
OBLIGACIONS

 • Manteniment
  • És obligatori contractar una empresa inscrita en el registre d’empreses conservadores per fer les revisions i el manteniment. Podeu consultar-les al web següent i seleccionar com a camp d’activitat ’Manteniment i conservació d’ascensors’: http://www14.gencat.cat/pire/AppJava/index.html
  • L’empresa conservadora ha de fer com a mínim una revisió de l’aparell cada mes.
  • Les empreses que realitzen aquestes revisions i manteniments han de lliurar al titular un butlletí de l’actualització que hagin fet.
 • Inspecció periòdica
  • Cal efectuar una inspecció periòdica de l’ascensor per mitjà d’un oganisme de control. Podeu trobar quins són a: http://infonorma.gencat.cat/agen_opera.html
  • Cal fer una inspecció periòdica cada dos anys als ascensors instal·lats en edificis industrials.
  • Cal fer una inspecció periòdica cada quatre anys als ascensors instal·lats en edificis de més de vint habitatges o de més de quatre plantes.
  • Cal fer una inspecció periòdica cada sis anys als ascensors en edificis no inclosos en els apartats anteriors.
CONSELLS PER A UN ÚS MÉS SEGUR DELS ASCENSORS:
 • No us excediu en el pes màxim autoritzat.
 • Si l’ascensor s’atura entre planta i planta, no intenteu sortir-ne. Feu sonar l’alarma i espereu l’ajut.
 • No feu moviments sobtats dins la cabina.
 • Quan entreu o sortiu de l’ascensor, vigileu que no estigui desnivellat; podeu ensopegar.
 • En cas d’avaria, impediu que s’utilitzi l’ascensor, col·locant el rètol de ’Fora de servei’. No intenteu posar-lo en marxa manipulant la maquinària. Aviseu el servei tècnic encarregat de la conservació de l’aparell.

- Font: departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

- Més informació: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=7995

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-01-2019 11:38